Giới thiệu về Simple Different

Giới thiệu về Simple Different

thực đơn

Dành cho báo chí

Bộ báo chí bao gồm:

Thông cáo báo chí

Mô tả ứng dụng

Biểu tượng / logo SimDif 2

Ảnh chụp màn hình cho Android, iPhone và iPad

Logo đơn giản khác nhau